संसद् बैठक बस्दै, खड्काको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित हुने

0
318
%#& ;ef;bsf] x:tfIf/ ;+ljwfg;ef ejg gofF afg]Zj/df ;+ljwfg;efsf %#& ;ef;bn] g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ df x:tfIf/ ug'{ePsf] 5 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौ, १९ चैत्र ।संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्न दुवै सदनको बैठक बस्न लागेको हो । संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभाको २ बजे आह्वान गरिएको छ । दुवै सदनको शोक प्रस्ताव पारित गराउने समान कार्यसूची छ ।

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here