प्रदेश सरकारले दिने बिदामा प्रदेशभित्र रहेका संघीय कार्यालयमा पनि बिदा

0
89
dlGqkl/ifb a}7ssf] lg0f{oaf/] hfgsf/L ;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlwdGqL uf]s'nk|;fb afF:sf]6f laxLaf/ ;~rf/ dGqfnodf oxL r}t !$ ut] a;]sf] dlGqkl/ifb a}7ssf lg0f{oaf/] ;~rf/sdL{nfO{ hfgsf/L lbFb} . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;

विराटनगर,२८ चैत । अबदेखि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका बिदाहरुमा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा पनि बिदा दिइने भएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोaटाले प्रदेश सरकारले दिएको बिदाको दिन प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी कार्यालयमा बिदा हुने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले एउटै प्रदेशमा कुनै कार्यालय खुल्ने र बन्द हुने गर्दा मुख्यमन्त्रीहरुबाटै गुनासो आएको बताउँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

उपत्यकाको हकमा भने संघीय कार्यालयमा बिदा दिने नदिने विषयमा भने गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here